Łączna liczba wyświetleń

Laudetur Iesus Christus


Serdecznie witamy na naszej stronie. Jesteśmy katolikami wiernymi Nauce Kościoła, jaką głosili nieprzerwanie i nieomylnie rzymscy papieże od św. Piotra aż do Piusa XII, oraz tradycyjnej łacińskiej Mszy Świętej, jaką odprawiano we wszystkich katolickich świątyniach do lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Wbrew modernizmowi będącemu - jak uczył papież św. Pius X - “sumą wszystkich herezji”, a który w ostatnich dziesięcioleciach zawłaszczył sobie oficjalne struktury kościelne, czyniąc je de facto siedliskiem Nowej Religii, pragniemy pozostać przy:

- nieskażonym Magisterium, strzegącym Depozytu Wiary przekazanego przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa Apostołom, a za ich pośrednictwem w niezmienionej postaci przyjętego i zachowanego przez Ojców i Doktorów Kościoła, uznanych prawowiernych teologów, przede wszystkim zaś papieży;

- czcigodnej liturgii Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim, organicznie, harmonijnie i celowo rozwijanym od czasów apostolskich przez następców świętego Piotra, a ustalonym w swej doskonałej formie przez papieża św. Piusa V bullą “Quo Primum Tempore”, nazywanym Mszą Św. Wszechczasów, której pobożne celebrowanie i słuchanie wychowało i ukształtowało wielkie rzesze Świętych;

- niezmienionych rytach sakramentów;

- tradycyjnej dyscyplinie kościelnej, przepełnionej duchem pokuty, umartwienia i modlitwy w łączności z Ofiarą Pana Naszego Jezusa Chrystusa na Krzyżu, pozwalającej skutecznie opanowywać słabości, zwyciężać grzech, przeciwstawiać się szatanowi i światu oraz wysługiwać liczne łaski.

Ponieważ włodarze posoborowego neokościoła w imię fałszywie pojmowanej godności osoby ludzkiej, ekumenizmu i wolności religijnej, a więc swobody wyznawania i głoszenia błędnych doktryn, szczelnie zamknęli ów Skarbiec przed zdezorientowanymi katolikami, w imię posłuszeństwa narzucając im:

- nowe magisterium, będące rehabilitacją błędów wcześniej konsekwentnie potępianych przez Kościół Święty;

- nową liturgię, będącą nowotworem, sztucznie spreparowanym przy udziale protestanckich pastorów, a pod kierownictwem mających heretycką intencję modernistycznych reformatorów;

- nowe ryty sakramentów, które w wyniku wprowadzonych zmian zostały zniekształcone i sprotestantyzowane, przez co stały się w dużej mierze bezowocne, wątpliwe, a po części nawet zupełnie nieważne;

- nową dyscyplinę, prowadzącą rzesze wiernych do błędnych praktyk, a przez to do grzechu;

- kult nowych “świętych”, którzy nie mogą być dla katolików wzorem świętości ze względu na brak ortodoksji, a którzy - co więcej, być może znajdują się nawet w piekle, przez co nie są w stanie orędować za Kościołem pielgrzymującym, uciekającym się do nich w potrzebie, czyli - być jego pośrednikami u Tronu Nieskalanego Baranka,

zmuszeni jesteśmy w zgodzie z własnym sumieniem przyznać, że osoby zasiadające kolejno, w ciągu ostatniego półwiecza, na Stolicy Świętego Piotra w Rzymie, nie posiadają - mimo wszelkich pozorów - pełni jurysdykcji kościelnej czyli władzy rządzenia Świętym Kościołem, co stanowi istotę papiestwa. Uporczywa i publiczna herezja, obecna w wyżej wskazanych reformach ich autorstwa, czyni ich bowiem niezdolnymi do kierowania Kościołem dla właściwego mu celu, jakim jest zbawienie dusz, co może zostać osiągnięte wyłącznie poprzez karmienie ich zdrową doktryną oraz dawanie im prawdziwie katolickich sakramentów. Pozbawieni zatem autentycznych kościelnych Autorytetów staramy się pozostać tym, czym byli nasi przodkowie od czasów chrztu Polski - wiernymi Kościoła Rzymsko-Katolickiego, jedynej Oblubienicy Chrystusa.

Wszystkich poruszonych serdecznie zapraszamy do korespondencji pod adresem adversusnet@o2.pl. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie. W szczególności jednak serdecznie zachęcamy do udziału we Mszy Św., którą odprawia nasz duszpasterz - X. Rafał Trytek oraz – do skorzystania z jego posługi sakramentalnej. Będziemy również wdzięczni za wszelką pomoc w zorganizowaniu stałego miejsca sprawowania Służby Bożej, ponieważ, jak dotychczas, spotykamy się w “katakumbach”, którymi są mury naszych prywatnych mieszkań. Będziemy także wdzięczni za każdą, chociażby najdrobniejszą ofiarę pieniężną, którą chcielibyśmy przeznaczyć na rozwój apostolatu katolickiego w Polsce – wpłat można dokonywać na wskazany wyżej numer rachunku, w polu tytułem wpisując “Ofiara na cele kultu religijnego”.

Za życzliwość i wsparcie składamy serdeczne Bóg zapłać!

Przeciw oszczerstwu!W związku z oszczerstwem o bardzo poważnym ciężarze gatunkowym, które zostało opublikowane na pewnym portalu sprawiającym wrażenie katolickiego, jestem zmuszony publicznie oświadczyć: oskarżenie kapłana o ciężkie przewinienie – współpracę z satanistami – bez podania jakiegokolwiek dowodu (zdjęcia nadpalonej książki niewiadomego pochodzenia takim nie są) powoduje, że wszystkie osoby powtarzające takie insynuacje stają się publicznymi grzesznikami. Dlatego wzywam wiernych, którzy do tej pory – być może w dobrej wierze – wspierali ten portal, aby natychmiast zaprzestali wszelkiej współpracy z jego redakcją pod groźbą niedopuszczenia do Komunii Świętej. 

x. Rafał Trytek 

3 grudnia AD 2018, święto św. Franciszka Ksawerego

Od redakcji:
w powyższym komunikacie chodzi o stronę powołującą się na związki z ukazującym się na początku XX w. tygodnikiem pod tytułem "Myśl Katolicka" oraz - o założycieli i członków tzw. Stowarzyszenia im. Ks. Goliana, którzy  od momentu jego założenia, przez szereg miesięcy, pod pozorem szerzenia oświaty wśród katolików, faktycznie rozbijali środowisko wiernych i poprzez publiczne oszczerstwa, insynuacje oraz pomówienia, niszczyli tak wizerunek, jak i faktyczne dzieło apostolatu rzymsko-katolickiego, prowadzonego w Polsce przez ks. Rafała Trytka.

Msze Św. on-line

Msza św. transmitowana z parafii pw. Św. Gertrudy Wielkiej, West Chester, Ohio.

godziny transmisji:

+ w niedziele o godz. 9:00 czasu amerykańskiego (15:00 czasu polskiego);
+ w dni powszednie - dni nauki szkolnej o godz. 11:20 czasu amerykańskiego (17:20 czasu polskiego);
+ w dni powszednie poza rokiem szkolnym oraz w soboty o godz. 7:30 czasu amerykańskiego (13:30 czasu polskiego).

Szczegółowe informacje:
www.sgg.org/category/announcements/

***


Msza Św. transmitowana z kaplicy w Paese we Włoszech
/x. Florian Abrahamowicz/. Transmisja on-line na kanale YouTube pod adresem:  www.youtube.com/user/florianoabrahamowicz


godziny transmisji:

+ w niedziele o godz. 10:30 czasu polskiego

Okresowe Modlitwy Mszalne

WYJAŚNIENIE:
Prawie w każdej Mszy właściwej okresom roku kościelnego z Proprium de Tempore — tak w niedziele jak i w dni powszednie — w zwykłej Kolekcie dnia odmawia się jeszcze według przepisów jeszcze drugą i trzecią kolektę, a odpowiednio również Sekrety i Pokomunie, czyli tak zwane Modlitwy okresowe, jak to przy poszczególnych Mszach w Mszaliku zaznaczono. Zachodzą tu jednak pewne wyjątki, a mianowicie:
l) Jeżeli na ten dzień, kiedy się odprawia Mszę właściwą okresom roku kościelnego, np. w niedzielę, przypadnie równocześnie Msza własna o Świętym (z Proprium de Sanctis) rytu zdwojonego (zwykłego lub wyższego) i czyni się o tym święcie wspomnienie (na drugim miejscu), wtenczas modlitwy okresowe całkiem odpadają.
2) Jeżeli natomiast zachodzi w ten dzień wspomnienie o świętym tylko rytu p ó ł z d w o j o n e g o lub p o j e d y n c z e go, wtedy na trzecim miejscu (o ile nie zachodziły dwa wspomnienia lub więcej) bierze się jeszcze pierwszą z modlitw okresowych, a druga całkiem odpada.
Wierni posługujący się Mszalikiem, którzy n i e m a j ą obowiązku trzymać się Kalendarza liturgicznego ani przepisów szczegółowych — mogą odmówić modlitwy okresowe według wskazówek Mszału, lub całkiem je opuścić, albo też zastąpić innymi modlitwami, wedle własnego wyboru.

I. MODLITWY OKRESOWE od pierwszej Niedzieli Adwentu aż do 23 grudnia włącznie:

KOLEKTA
2a o Najśw. Marii Pannie: Deus, qui de beatae Maria; Virginis utero Verbum tuum, Angelo nuntiante, carnem suscipere voluisti: praesta supplicibus tuis; ut, qui vere eam Genetricem Dei credimus, ejus apud te intercessiónibus adjuvemur. Per eundem Dóminum nostrum...
Boże, któryś zrządził, iż Słowo Twoje za anielskim zwiastowaniem w łonie błogosławionej Marii Dziewicy ciało przyjęło: udziel nam proszącym Cię w pokorze, abyśmy wierząc w jej prawdziwie Boskie macierzyństwo, za jej przyczyną pomoc u Ciebie znajdowali. Przez tegoż Pana naszego...

3a za Kościół św: Eccelesiae tuae, quaesumus, Dómine, preces placatus admitte ut, destructis adversitatibus et erróribus universis, secura tibi serviat libertate. Per Dóminum...
Kościoła Twego błagania, prosimy Cię, Panie, przyjmij litościwie: by po zwalczeniu przeciwności i wszelkich błędów, w niezamąconej służył Ci wolności. Przez Pana naszego...

lub

3a za Papieża: Deus, ómnium fidelium pastoret rector, famulum tuum N.,quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti, propitius respice: da ei, quaesumus, verbo et exemplo, quibus praeest, proficere; utad vitam, una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam. Per Dóminum nostrum...
Boże, wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco,wejrzyj łaskawie na sługę Twego N., któremuw Kościele Twoim zleciłeś najwvższy urząd pasterzowania; daj mu, prosimy, słowem i przykładem tak swych podwładnych w dobrym wspomagać, by z powierzoną sobie owczarnią doszedł do życia wiecznego. Przez Pana naszego...


SEKRETA
2a o Najśw. Marii Pannie: In mentibus nostris, quaesumus,Dómine, verae fidei sacramenta confirma: ut, qui conceptumde Virgine Deum verum et hóminem confitemur; per ejus salutiferae resurrectiónis potentiam, adaeternam mereamur pervenire laetitiam. Per eundem Dóminum...
Utwierdź w duszach naszych, prosimy Cię, Panie, prawdziwej wiary tajemnice: abyśmy wyznając, iż z Dziewicy Poczęty prawdziwym jest Bogiem i Człowiekiem, zbawczą mocą Jego zmartwychwstania do wiecznej radości dojść zasłużyli. Przez tegoż Pana naszego...

3a za Kościół św: Protege nos, Dómine, tuis mysteriis servientes: ut, divinis rebus inhaerentes, et corpore tibi famulemur et mente. Per Dómi-num nostrum...
Weź w Swą opiekę, Panie, nas, którzy służbie tajemnic Twoich się poświęcamy: abyśmy Boskim sprawom całkowicie oddani, wiernie Ci służyli ciałem i duchem. Przez Pana naszego...

lub

3a za Papieża: Oblatis, quaesumus, Dómine, placare muneribus: et famulum tuum N., quem pastorem Ecclesiae tuae praessevoluisti, assidua protectione guberna. Per Dominum nostrum...
Daj się ubłagać, prosimy Cię Panie, dziś złożonymi darami: a sługę Twego N . którego usta-nowiłeś Kościoła Twego pasterzem, ustawicznąopieką ochraniaj, Przez Pana naszego.

POKOMUNIA
2a o Najśw. Marii Pannie: Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde: ut, qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnatiónem cognóvimus; per passiónem ejus et crucem, ad resurrectiónis gióriam perducamur. Per eundem Dómi-num nostrum...
Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze: abyśmy za anielskim zwiastowaniem wcielenie Chrystusa Syna Twego poznawszy, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez tegoż Pana naszego...


3a za Kościół św.: Quaesumus, Dómine Deus noster: ut, quos divina tribuis participatióne gaudere, humanis non sinas subjacere periculis. Per Dóminum nostrum...
Błagamy Cię, Panie Boże nasz: nie dozwalaj nam, których zaszczycasz udziałem w tajemnicach Boskich, ulegać marnie wpośród niebezpieczeństw ludzkich. Przez Pana naszego...
lub

3a za Papieża: Haec nos, quaesumus, Domine, divini sacramenti perceptio protegat: et famulum tuum N., quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti; una cum commiso sibi grege, salvet semper et muniat. Per Dominum...
To przyjęcie Boskiego Sakramentu, prosimy Cię Panie, nas niechaj broni: a sługę Twego N., którego mieć chciałeś Kościoła Twego pasterzem, razem z powierzoną mu owczarnią niech zachowuje i umacnia. Przez Pana naszego...

II. MODLITWY OKRESOWE od 29 grudnia aż do 2 lutego włącznie.

KOLEKTA
2a o Najśw. Marii Pannie: Deus, qui salutis aeternae, beatae Mariae virginitate fecunda, humano generi praemia praestitisti: tribue, quaesumus; ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus,per quam meruimus auctórem vitae suscipere, Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum...
Boże, Tyś przez dziewicze macierzyństwo błogosławionej Maryi zgotował ludzkości całej nagrodę wiecznego zbawienia; daj też, prosimy: byśmy doznawali skutecznego pośrednictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Dawcę życia, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje...

3a za Kościół św. lub za Papieża, jak w cz. I

SEKRETA
2a o Najśw. Marii Pannie: Tua, Dómine, propitiatióne, et beatae Mariae semper Virginis intercessióne, ad perpetuam atque praesentem haec oblatio nobis proficiat prosperitatem et pacem. Per Dóminum...
Przez Twoją, Panie, łaskawość oraz błogosławionej Marii zawsze Dziewicy przyczynę, niech ta ofiara zapewni nam pomyślność i pokój w wieczności i teraz, przez Pana naszego...

3a za Kościół św. lub za Papieża, jak w cz. I

POKOMUNIA
2a o Najśw. Marii Pannie: Haec nos communio, Dómine, purget a crimine: et, intercedente beata Virgine Dei Genetrice Maria, caelestis remedii faciat esse consórtes. Per eundemDóminum nostrum...
Niech ta Komunia, o Panie, z grzechów nasoczyści, a za przyczyną błogosławionej Panny, Bogarodzicy Marii, w darach niebieskich udział nam zapewni, przez Chrystusa, Pana naszego...

3a za Kościół św. lub za Papieża, jak w cz. I

III. MODLITWY OKRESOWE od 3 lutego aż do wtorku przed Środą Popielcową włącznie:

2a modlitwa (Kolekta, Sekreta, Pokomunia) za przyczyną Świętych, jak niżej (cz. IV).
3a - do woli jakakolwiek z modlitw mszalnych.

IV. MODLITWY OKRESOWE od Środy Popielcowej aż do soboty przed niedzielą Męki Pańskiej włącznie:

KOLEKTA
2a za przyczyną Świętych: A cunctis nos, quaesumus, Dómine, mentis et córporis defende periculis: et, intercedente beata et gloriósa semper Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Joseph, beatis Apóstolis tuis Petro et Paulo, atque beato N. et omnibus Sanctis, salutem nobis tribue benignus et pacem; ut, destructis adversitatibus et erróribus universis, Ecciesia tua secura tibi serviat libertate. Per eundem Dóminum nostrum...
Od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała nas ochraniaj, prosimy Cię. Panie; a za przyczyną błogosławionej i chwalebnej zawsze Panny Bogarodzicy Marii, błogosławionego Józefa, błogosławionych Apostołów Twoich Piotra i Pawia, błogosławionego N. (naszego Patrona) i wszytkich świętych, udziel nam łaskawie opieki zbawczej oraz pokoju, by Kościół Twój, po zwalczeniu przeciwności i wszelkich blędów, w niezmąconej służył Ci wolności. Przez tegoż Pana naszego...

3a za żywych i umarłych: Omnipotens sempiterne Deus, qui vivórum dominaris simulet mortuórum, omniumque misereris, quos tuos fide et opere fu-turos esse praenóscis: te suppli-ces exoramus; ut, pro quibus ef-fundere preces decrevimus, quos-que vel praesens saeculum adhucin carne retinet, vel futurum jam exutos córpore suscepit, intercedentibus omnibus Sanctis tuis, pietatis tuae clementia ómnium delictórum suórum veniam consequantur. Per Dóminum...
Wszechmogący wieczny Boże, Ty Panem jesteś żywych i umarłych, a nad wszystkimi się litujesz, o których naprzód Ci wiadomo. że przez wiarę i dobre uczynki Twoimi być mają: Ciebie więc najpokorniej błagamy za tymi, których postanowiliśmy w modlitwach polecać, a którzy jeszcze na tej ziemi przebywają w ciele, albo też z ciała wyzuci przeszli do wieczności; niechże ci wszyscy, za przyczyną Świętych Twoich, przez Ojcowską Twoją dobrotliwość dostąpią wszystkich grzechów swoich przebaczenia. Przez Pana naszego...

SEKRETA
2a za przyczyną Świętych: Exaudi nos, Deus, salutaris noster: ut, per hujus sacramenti virtutem, a cunctis nos mentiset córporis hóstibus tuearis; gratiam tribuens in praesenti, et gloriam in futuro. Per Dóminum...
Wysłuchaj nas Boże, nasz Zbawicielu: mocą tego sakramentu broń nas od wszelkich nieprzyjaciół duszy i ciała: udziel nam łaski w tym życiu,a chwały w życiu przyszłym. Przez Pana naszego...

3a za żywych i umarłych: Deus, cui soli cógnitus est numerus electórum in supernafelicitate locandus: tribue, quaesumus; ut, intercedentibus omnibus Sanctis tuis, universórum, quos in oratióne commendatos suscepimus, et ómnium fidelium nómina beatae praedestinatiónis liber adscripta retineat. Per Dóminum nostrum...
Tobie jedynie, o Boże, wiadoma jest liczba wybranych, których masz umieścić w wiecznej szczęśliwości; użycz więc, prosimy, by za przyczyną wszystkich Świętych Twoich, imiona tych wszystkich, których modlitwom naszym polecono, oraz wszystkich wiernych, zachowane były w księdze błogosławionego przeznaczenia. Przez Pana naszego...

POKOMUNIA
2a za przyczyną Świętych: Mundet et muniat nos, quaesumus, Dómine, divini sacramenti munus oblatum: et, intercedente beata Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Joseph, beatis Apóstolis tuis Petro et Paulo, atque beato N. et omnibus Sanctis; a cunctis nos reddat et perversitatibus expiatos, et adversitatibus expeditos. Per eundem Dóminum nostrum...
Złożony w ofierze dar Boskiego sakramentu, prosimy Cię, Panie, niech, nas oczyści i umocni, a za wstawieniem się błogosławionej Panny Bogarodzicy Maryi, błogosławionego Józefa, błogosławionych Apostołów Twoich Piotra i Pawła, błogosławionego N. (naszego Patrona) i wszystkich Świętych, niech nam wyjedna odpuszczenie wszystkich grzechów i uchroni nas od wszelkich nieszczęść. Przez tegoż Pana naszego...

3a za żywych i umarłych: Purificent nos, quesumus, omnipotens et misericors Deus, sacramenta quae sumpsimus: et, intercedentibus omnibus Sanctistuis, praesta; ut hoc tuum sacramentum non sit nobis reatus adpoenam, sed intercessio salutaris ad veniam: sit ablutio scelerum, sit fortitudo fragilium, sit contra ómnia mundi pericula firmamentum: sit vivorum atque mortuórum fidelium remissio ómnium de-lictórum. Per Dominum...
Niech nas oczyszczą, prosimy Cię, wszechmocny i miłosierny Boże, sakramenty, któreśmy przyjęli; za przyczyną wszystkich Świętych Twoich racz sprawić, by ten Twój sakrament nie stał się dla nas powodem kary, ale zbawiennym środkiem przebaczenia: niechaj nas z grzechów obmyje, w słabości umocni, od wszelkich niebezpieczeństw świata uchroni; niech wiernym żyjącym i zmarłym wyjedna wszelkich przewinień odpuszczenie. Przez Pana naszego...

V. MODLITWY OKRESOWE od niedzieli Męki Pańskiej aż do soboty przedniedzielą Białą włącznie:

Na ten czas przepisana jest tylko jedna modlitwa okresowa (Kolekta, Sekreta, Pokomunia), a mianowicie:

2a za Kościół św. lub za Papieża, jak w cz. I

VI. MODLITWY OKRESOWE od poniedziałku po niedzieli Białej aż do piątku przed Zesłaniem Ducha Świętego włącznie:

KOLEKTA
2a o Najświętszej Maryi Pannie: Concede nos famulos tuos, quaesumus, Dómine Deus, perpetua mentis et córporis sanitate gaudere: et, gloriósa beatae Mariae semper Virginis intercessióne, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia. Per Dóminum nostrum...
Dozwól nam sługom Twoim, prosimy Cię, Panie, cieszyć się ustawicznie zdrowiem duszy i ciała; a chwalebne orędownictwo błogosławionej Maryi zawsze Panny niechaj to sprawi, abyśmy od utrapień doczesnych byli wolni i wiecznej radość zażywali. Przez Pana naszego...

3a za Kościół św. lub za Papieża, jak w cz. I

SEKRETA
2a o Najśw. Maryi Pannie: Tua, Dómine, propitiatióne, et beatae Mariae semper Virginis intercessióne, ad perpetuam atque praesentem haec oblatio nobis proficiat prosperitatem et pacem. Per Dóminum...
Przez twoją Panie łaskawość, oraz błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy przyczynę, niech ta ofiara zapewni nam pomyślność i pokój w wieczności i teraz, przez Pana naszego...

3a za Kościół św. lub za Papieża, jak w cz. I

POKOMUNIA
2a o Najśw. Marii Pannie: Sumptis, Dómine, salutis nostra, subsidiis: da, quaesumus, beatae Mariae semper Virginis patrociniis nos ubique prótegi; in cujus veneratióne haec tuae obtulimus majestati. Per Dóminum...
Po przyjęciu dzielnych środków naszego zbawienia prosimy Cię, Panie: daj, niech ciągle nas broni opieka błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy, ku chwale której złożyliśmy tę ofiarę majestatowi Twemu. Przez Pana naszego...

3a za Kościół św. lub za Papieża, jak w cz. I

VII. MODLITWY OKRESOWE Od Trójcy Św. aż do soboty przed pierwszą niedzielą Adwentu:

O ile w odpowiednich miejscach nie zaznaczono inaczej, modlitwy okresowe są następujące:

2a za przyczyną Świętych, jak w cz. IV;
3a do woli jakakolwiek z modlitw mszalnych.
Za: O. Stanisław Wójcik, "Mszalik Rzymski", Wrocław 1947, str. 100. - 106. (drobne zmiany na potrzeby strony www - od Redakcji). Tekst łaciński z "Missale Romanum" Editio XIV Iuxta Typicam Vaticanam, Ratysbona 1930.

Ogłoszenia

1.) Msze Św.:

odprawiane przez ks. Rafała Trytka w tradycyjnym rycie rzymskim, wg rubryk zreformowanych i zatwierdzonych przez Papieża Św. Piusa X, z wyłączeniem z modlitw Kanonu "una cum" z uzurpatorami na stolicach kościelnych, którzy ze względu na swoje ekumenizmczne nauczanie i działania z pewnością nie są "prawowiernymi wyznawcami katolickiej i apostolskiej wiary".

Miejsce celebracji we Wrocławiu: ul. Drohobycka 34/1 (Muchobór Wielki, mieszkanie prywatne). Ze względu na "ograniczenia lokalowe", a także nieprzewidziane wcześniej zmiany terminów, prosimy o uprzednie telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa pod numerem tel. 0664 753 576.

Drohobycka 34, Wrocław

Dojazd z dworców PKP i PKS:

- autobusem linii 125 lub tramwajami linii 5 i 11 do przystanku FAT;
- z przystanku FAT przejście na przystanek Ostrowskiego obok przychodni "Pulsantis", skąd odchodzą autobusy linii 119 w kierunku na Sołtysowice oraz 107 w kierunku na Dworzec Świebodzki; 
- wskazanymi autobusami do przystanku - Muchobór Wielki (II przystanek przy ul. Stanisławowskiej), koło kościoła pw. Św. Michała Archanioła;
- dalej pieszo, wg załączonej mapki.

***

Msza Św. w lipcu AD 2019: 14. lipca, V Niedziela Po Zielonych Świątkach, Św. Bonawentury, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła,  godz. 17:00.

Pół godziny przed Mszą Św. możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty.

2.) Udostępniamy możliwość zamawiania intencji mszalnych za pośrednictwem naszej skrzynki. Każde zgłoszenie zostanie przekazane Ks. Rafałowi, a o terminie Mszy Św. osoba zainteresowana będzie powiadomiona osobnym e-mailem. Ofiarę mszalną można złożyć przelewem na nasze konto.

Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg Zapłać!